Эдийн засгийн онолын тест№1

2011-11-2,

Эдийн засгийн онол хичээлийн явцын шалгалт№1

Нийт авбал зохих оноо:100 оноо

Үнэлгээ:зөв хариулт тус бүр 5 оноо                  В вариант

Танд амжилт хүсье!                                               Нэр . . . . . . . . . . .

                                                  Асуулт

1.Аль нь эдийн засгийн ухааны судлах зүйлд хамаарахгүй вэ?

А.Нөөцийг үр ашигтай ашиглах

            Б.Нөөц хязгаарлагдмал биш байх

            В.Хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангах

2.Юуг,Яаж,Хэнд зориулан үйлдвэрлэх вэ?гэсэн асуудлууд нь

            А.Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг

            Б.Зах зээлийн эдийн засаг

            В.Уламжлалт эдийн засаг

            Г.Эдийн засгийн бүх тогтолцоонд хамаарна.

3.Үйлдвэрлэлийн нөөцүүдийг нэрлэнэ үү

            А.                                  В.

            Б.                                  Г.

4.Хоёрдогч хэрэгцээг дугуйлана уу

            А.Хоол хүнс

            Б.Орон байр

            В.Машин тэрэг

5.Хязгааргүй хэрэгцээг . . . . . . . . . .нөөцөөр хэрхэн хангах вэ?гэдэг асуудал нь эдийн засгийн ухааны үндсэн асуудал юм.

6.Юуг үйлдвэрлэх вэ?гэдэг асуудал нь

А.Зөвхөн аж ахуй эрхлэгчдэд хамаатай бөгөөд нийгмийн өмнө тавигдах чухал асуудал биш.

Б.Үйлдвэрлэлийн боломжийн муруй дээрх цэгийн сонголттой холбоотой

В.Шаардлагатай нөөц хомс байх үед гарч ирнэ

Г.Аль нь ч биш

7.Эдийн засгийн асуудлуудын зарим хэсэг нь үнийн механизмаар,зарим нь Засгийн газраар дамжин шийдвэрлэгдэж байгаа бол

            А.ТТЭЗ

            Б.ЗЭЗ

            В.Уламжлалт эдин засаг

            Г.Холимог эдийн засгийн тогтолцоо гэнэ.

8.Дараах өгөдлүүдийн алийг нь Микро эдийн засгийн онол судлах вэ?

            А.Нийт эдийн засгийн үйлдвэрлэл

            Б.Аж ахуй эрхлэгчдийн тоо хэмжээ

            В.Эсгий гутлын үйлдвэрлэл ба үнийн өөрчлөлт

            Г.Үнийн ерөнхий түвшин

9.Ямар нөхцөлд зах зээл дээр эрэлт байна гэж үзэх вэ?

            А.Хэрэглэгч худалдан авахыг хүсч байгаа үед

            Б.Хэрэглэгч худалдан авах хүсэлтэй ба чадвартай үед

            В. Бүтээгдэхүүний үнэ хямд үед

10.Эрэлт гэж юу вэ?

 

 

 

11.Хэрэглэгчийн орлого өсөхөд эрэлт нь өсдөг барааг

            А.Доод зэрэглэлийн бараа

            Б.Хосолдог бараа

            В.Орлуулдаг бараа

            Г.Жирийн бараа

12.Бензиний нийлүүлэлт буурахад

            А.Үнэ нь буурч тоо хэмжээ нэмэгдэнэ

            Б.Үнэ,тоо хэмжээ 2лаа буурна

            В.Үнэ нь өсч тоо хэмжээ багасна

            Г.Үнэ тоо хэмжээ 2лаа өснө

13.Тэнцвэрийн цэгийг дараах байдлуудын аль нь тодорхойлох вэ?

            А.Бүх зах зээл дээр үнэ тэнцүү байх

            Б.Нийлүүлэлт дутагдалтай үед эрэлт илүүдэлтэй байх

            рэлт дутагдалтай үед нийлүүлэлт илүүдэлтэй байх

            Г.эрэлт нийлүүлэлтийн хэмжээ тэнцүү байх

14.Эрэлт нийлүүлэлт зэрэг буурсанаас

            А.Тэнцвэрт үнэ буурна

            Б.Тэнцвэрт үнэ өснө

15.Нийлүүлэлтийн муруй шилжихэд юу нөлөөлөх вэ?

            А.Үнийн өөрчлөлт

            Б.Бусад барааны үнийн өөрчлөлт

            В.Цаг хугацаа

16.Ханамж гэж юуг хэлэх вэ?

 

 

17.Ахиуц ханамж буурах хууль гэж юу вэ?

 

 

 

18.Төсөв гэж юу вэ?

 

 

 

 

19.Хэрэглэгч төсвийн шулуун доторхи цэгээр сонголт хийсэн бол

            А.Хамгийн их ханамжтай байна

            Б.Төсвөөсөө ихийг зарцуулахыг хүсэхгүй

            В.Төсвөө бүрэн ашиглаагүй

 

 

Үнэн худалыг нь тодорхойл

 

20.Хэрэглэгчийн орлогын өсөлт нь бүх барааны эрэлтийг өсгөдөг.

            1.Үнэн    2.Худал

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдийн засгийн онол хичээлийн явцын шалгалт 1

 

Нийт авбал зохих оноо: 100 оноо

Үнэлгээ:зөв хариулт бүр 5 оноо                         А вариант

Танд амжилт хүсье!                                                                      Нэр . . . . . . . . . . ..

 

Асуулт

1.Дараах нөхцөлүүдээсаль нь эдийн засгийн онолыг судлахад ач холбогдолгүй вэ?

А.Хүмүүс эдийн засгийн нөлөөнд автдагч түүндээ эргээд нөлөөлдөг

            Б.Эдийн засгийн онолын хичээл нь оюутныг амьдрах ухаанд сургадаг

          В.Хүн төрөлхтөн тоо томшгүй олон асуудалтай тулгардаг бөгөөд тэдгээрийн      ихэнх нь эдийн засагтай холбоотой

2.Юуг,Яаж,Хэнд зориулан үйлдвэрлэх вэ?гэсэн асуудлууд нь

            А.ЗЗЭЗ

            Б.ТТЭЗ

            В.Холимог эдийн засгийн

            Г.Бүх эдийн засгийн тогтолцоонд хамаарна

3.Аль нь анхдагч хэрэгцээ вэ?

            А.Хоол хүнс

            Б.Машин тэрэг

            В.Комьпютер

4.Эдийн засгийн ухаан бол зөв шийдвэр гаргах . . . . . . . .шинжлэх ухаан юм.

5.Үйлдвэрлэлийн нөөц бишийг нь дугуйлна уу

            А.Хөдөлмөр

            Б.Хэрэгцээ

            В.Газар

            Г.Капитал

6.Эдийн засагт аливаа асуудлыг судлахдаа нэгээс бусад хүчин зүйлийг өөрчлөлтгүй тогтмол гэж үзэх нь судалгааны

            А.Ажиглалт

            Б.Хийсвэр сэтгэлгээний

            В.Статистикийн

            Г.дедукцын арга гэнэ

7.Эдийн засгийн бүх тогтолцоонд тулгардаг үндсэн асудал бол

            А.Алдагдсан боломжийн өртөг байнга өсч байдаг

            Б.Хүмүүст хэрэгцээтэй нөөц үргэлж хомс байдаг

            В.Засгийн газрын үйл ажиллагаа нь үр ашигтай зохион байгуулагдах ёстой

8.Микро эдийн засгийн судлах түвшинд аль нь шийдвэрлэгдэх вэ?

            А.Бүрэн ажил эрхлэлтийг хангах

            Б.Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих

            В.Мөнгөний ханш уналтыг зогсоох

            Г.Гутлын үйлдвэрлэл ба үнийн өөрчлөлт

9.Хэрэглэгчийн орлого өөрчлөгдсөнөөр

            А.Эрэлт өөрчлөгдөнө

            Б.Эрэлтийн хэмжээ өөрчлөгдөнө

            В.Эрэлт хэвээр байна

10.Нийлүүлэлт гэж юу вэ?

 

 

11.Хэрэглэгчийн орлого өсөхөд эрэлт нь буурдаг барааг

            А.Дээд зэрэглэлийн бараа

            Б.Жирийн бараа

            В.Чанар муутай бараа

12.А барааны үнэ өсөхөд А барааг орлуулж болох Б барааны эрэлтийн муруй

            А.Эрэлтийн муруй зүүн тийш

            Б.Эрэлтийн муруй баруун тийш

            В.Эрэлтийн муруй хэвээрээ харин Б барааны үнэ өснө

13.Зах зээлийн үнэ хэвээр байхад пүүс төлөвлөж байсан 100 нэгж бүтээгдэхүүний оронд 200 нэгж бүтээгдэхүүн борлуулах болсон нь

            А.Эрэлт нь өссөн

            Б.Эрэлтийн хэмжээ нь өссөн

            В.Нийлүүлэлт өссөн

            Г.Нийлүүлэлтийн хэмжээ өссөн

14.Эрэлт нийлүүлэлт зэрэг буурсанаас

            А.Тэнцвэрт үнэ өснө

            Б.Тэнцвэрт үнэ буурна

15.Үйлдвэрлэлийн технологи боловсронгуй болсоноор

            А.Эрэлтийн муруйг зүүн тийш

            Б.Эрэлтийн муруйг баруун тийш

            В.Нийлүүлэлтийн муруйг зүүн тийш

            Г.Нийлүүлэлтийн муруйг баруун тийш шилжүүлнэ

16.Ахуиц ханамж гэж юуг хэлэх вэ ?

 

 

 

17.Ханамжийг хэмжих нэгжийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 

 

18.Төсвийн хязгаарлалт гэж юуг хэлэх?

 

 

 

19.Үхрийн махны үнэ өсөхөд хонины махны эрэлтийн муруй хаашаа шилжих вэ?

            А.Эрэлтийн муруй зүүн гар тийш шилжинэ

            Б.Эрэлтийн муруй баруун гар тийш шилжинэ

 

Үнэн худлыг нь тодорхойл

 

20.Эдийн засгийн онолыг судлахын үндсэн зорилго нь бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиг олоход оршино.

            1.Үнэн       2.Худал

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 


Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдлүүд:

хариуг хаанаас авах вэ
бичсэн Зочин цаг: 08:33, 2018-3-13 | Холбоос | |
Сайн байна уу?

Шалгалтын хариуг явуулах боломжтой юу?

gbatbayar@ymail.com
бичсэн Батбаяр (зочин) цаг: 05:37, 2017-5-18 | Холбоос | |
Уучлаарай эгчээ хариултыг нь авч болох болуу ?
бичсэн Зочин цаг: 12:55, 2017-1-20 | Холбоос | |
баярлалаа
бичсэн Зочин цаг: 10:49, 2016-9-21 | Холбоос | |
сайн байн аа байрлалаа

бичсэн Зочин цаг: 01:32, 2014-12-22 | Холбоос | |
idiomatic-dormant